Custom Search

Lam Trường Vol 11 – Ngày Hôm Nay

Posted under Lam Trường by admin on Friday 13 February 2009 at 18:35

1 – Bỏng dưng muốn khóc
2 – Chiêc gối ôm
3 – Vội vàng
4 – Giây phúc này
5 – Đêm nhiệm màu
6 – Thiên thần
7 – Bên em bình yên
8 – Nhớ một giấc mơ
9 – Phút ban đầu
10 – Mơ về em

Download

1 Comment

  1. Comment by KonstantinMiller — July 7, 2009 @ 00:39

    Hi! I like your srticle and I would like very much to read some more information on this issue. Will you post some more?

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.